Wydarzenia (zajawki artykułów)

front

Wystawa i konferencja - Czytaj całość

Na 30-​lecie naszej szkółki spotkał nas wielki zaszczyt. Wybrano naszą szkółkę na miejsce pier­wszej wys­tawy i kon­fer­encji dla samorzą­dow­ców i firm odpowiedzial­nych za zieleń pub­liczną i pry­watną. 12 szkółek z Regionu Pol­ski Połud­niowej zor­ga­ni­zowało pro­fesjon­alną wys­tawę i kon­fer­encję w dni­ach 7.10.20098.10.2009.

Wystawa i konferencja - Czytaj całość
Niezapominajka 2009

Niezapominajka 2009 - Czytaj całość

Po raz piąty obchodzil­iśmy w naszym ogrodzie Święto Pol­skiej Nieza­pom­i­na­jki. Tegoroczny temat prac plas­ty­cznych to: Nieza­pom­i­na­jka – Pamię­ta­jmy o Niepełnosprawnych. Dzieci nadesłały 170 przepięknych prac o bardzo głębok­iej wymowie. Z rysunków wypły­wała miłość do ludzi sprawnych inaczej i zrozu­mie­nie ich inności. Na konkurs lit­er­acki nadesłano 85 wier­szy o tem­atyce niezapominajki.

Niezapominajka 2009 - Czytaj całość