Noc w Ogrodach – Pokazy astronomiczne – relacja

7 lat temu

W cienistym zaułku, już od godziny 17:00 można było spoglą­dać w niebo przez pro­fesjon­alny sprzęt. Obser­wować można było słońce a wiec­zorem inne gwiazdy.

Pomimo ogrom­nego upału audi­encja była liczna, a wraz z cza­sem zwięk­szała się. Późnym wiec­zorem na niebie można było oglą­dać piękne kon­stelacje, kole­jka znacznie się zwięk­szyła. Pod­czas oczeki­wa­nia na swoją kolej można było oglą­dać time­lapsy drogi mlecznej puszc­zone na rzutniku.

Zapraszamy do obe­jrzenia galerii i www​.youtube​.com/​watch” title=„Astrohunters – Noc w Ogro­dach Kapias”>filmiku z imprezy nagranego przez www​.astro​hunters​.pl/​9​-​a​k​t​u​a​l​n​o​s​c​i​/​128​-​n​i​e​z​w​y​k​l​a​-​n​o​c​-​w​-​o​g​r​o​d​a​c​h​-​k​a​p​i​a​s​.html” title=„Astrohunters”>astrohunters.pl