Koncert Chopinowski

12 lat temu

W piękny piątkowy wieczór dnia 11 czer­wca 2010 roku odbył się na tere­nie naszego ogrodu kon­cert fortepi­anowy zaty­tułowany „Fry­deryk Chopin– 200 rocznica urodzin mis­trza” w wyko­na­niu Pani pro­fe­sor Marii Warchołt-​Sobiesiak. Dźwięki muzyki współ­grały z przyrodą.

Kon­cert uzu­pełnił wykład tem­aty­czny dr Marcina Leśniewskiego pt.: „Diag­no­sis post mortens – lekarski spór o chorobę Chopina”

Współor­ga­ni­za­torem był Gminny Ośrodek Kul­tury w Goczałkowicach.