„ZDĄŻYĆ PRZED KWITNIENIEM” –PRACE OGRODOWE I DOMOWE W MARCU

10 lat temu

Pod koniec marca gdy pogoda będzie sta­bilna (powyżej zera) zde­j­mu­jemy zimowe okrycia roślin w ogrodzie. Również końcem miesiąca gdy gleba będzie już roz­marznięta możemy sadzić krzewy i drzewa.

Drzewa i krzewy

W marcu możemy również prze­sadzać krzewy i drzewa. Po prze­sadze­niu roślin pamię­ta­jmy o obfi­tym ich pod­la­niu. Przyci­namy posad­zone we wcześniejszych lat­ach żywopłoty, tniemy drzewa i krzewy ozdobne kwit­nące na przełomie wiosny i lata oraz latem (pamię­ta­jmy że rośliny kwit­nące wczesną wiosną np. wrzosiec, forsy­cja przyci­namy dopiero po kwit­nie­niu! ). Wykonu­jemy także cię­cie san­i­tarne, pole­ga­jące na usunię­ciu starych, chorych i uszkod­zonych pędów oraz cię­cie prześwi­et­la­jące– usunię­cie pędów ros­ną­cych zbyt gęsto i krzyżu­ją­cych się. Jeżeli prześwi­et­lamy krzew raz na kilka lat, usuńmy połowę pędów. Warto prześwi­et­lać pig­wowce, kaliny, dere­nie, leszczyny, krzewuszki, żylistki, irgi, jaśmi­nowce, porzeczki ozdobne – po takim zabiegu obfi­ciej kwitną. Aby rośliny pięknie nam zak­witły musimy je wzmoc­nić „pokarmem” – drzewa i krzewy zasil­amy nawozem wieloskład­nikowym lub przez­nac­zonym konkret­nie dla danego gatunku rośliny, nawozem o spowol­nionym działaniu).

Rośliny jed­noroczne, dwulet­nie i byliny

Rabaty byli­nowe zasil­amy płyn­nym nawozem wieloskład­nikowym. Pamię­ta­jmy o delikat­nym wzrusze­niu gleby. Rośliny prze­chowywane zimą w chłod­niejszych miejs­cach przenosimy do cieple­jszych pomieszczeń, częś­ciej podlewamy.

Rośliny które nie zimowały w grun­cie np. paciorecznik, krokos­mia, bego­nia bul­wiasta – aby przyśpieszyć ich kwit­nie­nie latem – posadźmy do pojem­ników, podle­wa­jmy umi­arkowanie i utrzy­mu­jmy jak na razie tem­per­aturę ok. 10 stopni powyżej zera. Po „zim­nej Zośce”, czyli po 15 maja gdy minie już niebez­pieczeństwo przym­rozków, możemy te rośliny posadzić do gruntu. Powinny już kiełkować rośliny wysiane do skrzynek w lutym – zapew­ni­amy im więc jasne i ciepłe miejsce oraz wysoką wilgo­t­ność powi­etrza. W marcu wysiewamy do pojem­ników sporo roślin jed­norocznych: aksamitka, cynia, niecier­pek, aster chiński, zatr­wian, szarłat, por­tu­laka, celozja, lwia paszcza… . Końcem marca gdy ziemia już roz­marzła siejemy na miejsce stałe: miłek letni, groszek pach­nący, gip­sówka let­nia, ostróżka ogrodowa, mak ogrodowy, chaber… .

Trawnik

Trawnik po zimie wygląda niezbyt ciekawie. Aby cieszył nas piękną zieloną murawą musimy zad­bać o niego już teraz. Najpierw wygra­bi­amy z powierzchni trawnika – najlepiej gra­bi­ami sprężystymi – liś­cie, gałązki, śmieci, suchą trawę, wyrównu­jemy kre­towiska. Następ­nie trawnik napowi­etrzamy za pomocą areatora lub widłami nakłuwa­jąc go. Dalej trawnik nawoz­imy spec­jal­nym nawozem do trawników, bądź azo­foską… . Wału­jemy całą powierzch­nię trawnika wałem – dociska­jąc pozostałą po zimie trawę. Uzu­peł­ni­amy ubytki nasion w trawniku dosiewa­jąc nasiona miejs­cowo najlepiej tą samą mieszanką traw która jest wysiana. Dosiane nasionka przykry­wamy ok. 1cm warstwy ziemi i lekko ubijamy.

Rośliny poko­jowe

Rośliny poko­jowe zaczy­nają inten­sy­wnie ros­nąć. Teraz jest dobra pora aby prze­sadzić je do więk­szych donic, a tym które nie wyma­gają jeszcze prze­sadzenia, wymieni­amy wierzch­nią warstwę ziemi. Te rośliny które mocno zniszczyły się przez zimę możemy podra­tować skra­ca­jąc im pędy, przez co pobudz­imy je do wzrostu. Spoko­jnie możemy już wzmac­niać przez nawoże­nie naszych domowych zielonych pupilków. Zapewne na Święta Wielka­nocne, które w tym roku przy­padają dość późno – rośliny poko­jowe będą wyglą­dać zachwycająco!

Warzywa i zioła

W marcu możemy rozpocząć wysiew nasion warzyw i ziół. Jeśli pogoda poz­woli to do gruntu możemy wysiać: szpinak, marchew, pietruszkę, groch, bób, rzod­kiewkę. Grządki z wysianymi nasion­ami przykry­wamy agrowłókn­iną. Do gruntu sadz­imy cebulę dymkę i czosnek.

Drzewa i krzewy owocowe

W marcu robimy cię­cie prześwi­et­la­jące drzew i krzewów owocowych np. agrest, porzeczka, śliwa, jabłoń, grusza, pigwa. Rany po cię­ciu najlepiej pos­marować maś­cią ze środ­kiem grzy­bobójczym. Drzewka które posadzil­iśmy jesienią podle­wamy. Przekop­u­jemy płytko glebę przy ros­ną­cych drzewkach – napowi­etrzamy w ten sposób korze­nie drzew.

Zachę­camy Państwa gorąco do zad­ba­nia o Państwa rośliny już teraz aby odwdz­ięczyły nam się „całym sobą” przez kole­jne miesiące. Życzymy dużo optymizmu, radości, siły na nad­chodzącą porę roku. Bądźmy jak WIOSNA!