O firmie Kapias

Początki naszej firmy to rok 1979.

Nasze Gospo­darstwo zaj­muje 25 ha gdzie na znacznej części pro­duku­jemy rośliny liś­ci­aste i iglaste w odmi­anach o bardzo zróżni­cow­anych para­me­trach od sad­zonek przez krzewy po duże drzewa. Zde­cy­dowana więk­szość roślin pro­dukowana jest w pojem­nikach, co bez względu na warunki atmos­fer­yczne pozwala na obrót nimi przez więk­szą część roku.

Przy­jeżdża­jąc do nas może­cie Państwo odpocząć i zacz­erp­nąć inspiracji do swoich zielonych zakątków w Ogro­dach do Zwiedza­nia podzielonych na Stare Ogrody do Zwiedza­nia pow­sta­jące od ponad trzy­dzi­estu lat (na obszarze 0.5ha) i Nowe Ogrody do Zwiedza­nia (na obszarze 4ha).

Może­cie Państwo również posilić się w Restau­racji KAPIAS zna­j­du­jącej się na tere­nie Nowych Ogrodów do Zwiedza­nia. Ser­wu­jemy domowe obi­ady, pyszną kawę, słod­kie co nieco… . Zapraszamy Państwa również do Cen­trum Ogrod­niczego gdzie ofer­u­jemy sze­roką gamę roślin i artykułów deko­ra­cyjnych do ogrodów i nie tylko.

Jesteśmy zrzeszeni w Związku Szkółkarzy Pol­s­kich i Pol­skim Sto­warzysze­niu Cen­trów Ogrod­niczych co oblig­uje nas do speł­ni­a­nia wyso­kich stan­dardów. Kilka razy w roku bierzemy udział w kra­jowych i między­nar­o­dowych wys­tawach. Zdobyliśmy wyróżnienia za nasze stoiska.

Czu­jemy się zaszczyceni dosta­jąc miano Wzorowego Ogrod­nika2010 r., otrzy­mu­jąc Złoty Laur w 2012 r., odz­nakę hon­orową „Zasłużony dla Rol­nictwa” w 2014 r. przyz­naną przez Min­is­tra Rol­nictwa, stat­uetkę Lwów Pszczyńs­kich w 2016 r. za przyj­mowanie Rodziny Książe­cej Hochberg.

Kilka razy w roku w Ogro­dach orga­nizu­jemy spec­jalne wydarzenia.

Kolory września 2016 - Aleja lipowa pod parasolami

Zobacz zdję­cia z imprez

Od ponad 30-​tu lat staramy się sprostać Państwa oczeki­wan­iom, robimy wszys­tko co w naszej mocy aby wypro­dukować dla Państwa rośliny jak najlep­szej jakości, tworzyć Nowe Ogrody do Zwiedza­nia, posi­adać jak naj­ciekawszą ofertę artykułów w Cen­trum Ogrod­niczym. Prag­niemy aby przy­jeżdża­jąc do nas czuli się Państwo swo­bod­nie, bez­piecznie, po prostu jak w domu… . Nasz obiekt jest w pełni przys­tosowany dla swo­bod­nego porusza­nia się osób niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych.

Zapraszamy serdecznie w nasze progi od 7 sty­cz­nia do 23 grud­nia, a może­cie Państwo u nas spędzić swo­bod­nie cały dzień nie nudząc się!

Więcej infor­ma­cji o poszczegól­nych dzi­ałach zna­jdziecie Państwo w odpowied­nich zakładkach.

Zobacz też: