Kelenr/​Kelnerka– praca weekendowa

Restau­racja Kapias Gocza­łkow­ice – Zdrój

Zatrudni na stanowisku: Kel­ner /​Kel­nerka– praca weekendowa

Wyma­gania:

  • wyk­sz­tałce­nie średnie,
  • praca week­endowa
  • aktu­alna książeczka sanitarno-​epidemiologiczna,
  • umiejęt­ność pracy w grupie,
  • dokład­ność, zaan­gażowanie, uczciwość,
  • doświad­cze­nie na podob­nym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

Zain­tere­sowanych prosimy wysłać CV na adres e-​mail: marketing@kapias.pl, w tytule prosimy wpisać Praca– Kel­ner week­end. Jed­nocześnie infor­mu­jemy, iż z przy­czyn tech­nicznych skon­tak­tu­jemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następu­jącej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofer­cie pracy dla potrzeb niezbęd­nych do real­iza­cji pro­cesu rekru­tacji, zgod­nie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).