Pracownik działu sprzedaży

Cen­trum Ogrod­nicze KAPIAS Gocza­łkow­ice – Zdrój

Zatrudni na stanowisko: Pra­cownik dzi­ału sprzedaży –obsługa klienta detalicznego

Wyma­gania:

  • dys­pozy­cyjność,
  • praca na zmiany,
  • umiejęt­ność dobrej orga­ni­za­cji pracy i pracy pod presją czasu,
  • dokład­ność, zaan­gażowanie, uczciwość,
  • umiejęt­ność pracy w grupie.

Zain­tere­sowanych prosimy wysłać CV na adres e-​mail: detal@kapias.pl, w tytule prosimy wpisać Praca– sprzedaż. Jed­nocześnie infor­mu­jemy, iż z przy­czyn tech­nicznych skon­tak­tu­jemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następu­jącej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofer­cie pracy dla potrzeb niezbęd­nych do real­iza­cji pro­cesu rekru­tacji, zgod­nie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).