Zakątek leśny

Leśny zakątek w ogrodzie

Zakątek leśny jest frag­mentem ogrodu cienis­tego. Najs­tarsze założe­nie ogrodowe, zna­j­du­jące się na samym końcu Starych Ogrodów, zmienia się z roku na rok.

Ten niewielki skrawek zie­leni odwiedzany jest najczęś­ciej w upalne dni, bo prze­cież dzięki zazębi­a­ją­cym się koronom drzew, uzyskaliśmy tu cieniste zakątki. Po pod­krze­sa­niu niek­tórych okazów drzew i krzewów pozyskaliśmy sporo miejsca aby „zbu­dować” zakątek leśny i górski.

A co z roślin­noś­cią? Zawsze dobier­amy zieleń dos­tosowu­jąc ją do warunków ist­nieją­cych. Tak więc rosną tu rośliny cieniol­ubne: różaneczniki, pierisy, berge­nie, żurawki, funkie, cisy, choina kanadyjska… . Grunt w tym miejscu pełny jest starych korzeni roślin. Nasz cienisty ogród zmienia się z miesiąca na miesiąc – wiosną królują tu olbrzymie kwiaty starych różaneczników, wczes­nym latem zak­witają żurawki, jesień obfi­tuje w żółte liś­cie funkii, a zimą zamykamy oczy i wsłuchu­jemy się w głosy bytu­ją­cych tu licznie ptaków.

Zobacz też:

QR code