Ścieżka edukacyjna

Ogrody do Zwiedza­nia to Stare Ogrody twor­zone od 1979r. (przy ul. Św.Anny 4) i sąsiadu­jące z nimi Nowe Ogrody „Nowe Ogrody Kapias”) twor­zone od 2008r. (przy ul. Zimowej 24). Stare Ogrody to kolekcja licznych drzew i krzewów gdzie prawie każdy okaz ma tabliczkę z nazwą łacińską i pol­ską, a mno­gość zaułków pozwala na odpowied­nie wyek­sponowanie roślin. Nowe Ogrody to liczne kręte ścieżki, ogrody w różnych sty­lach, roz­maita architek­tura, bogata kolekcja roślin ogrodowych.

Kilka­naś­cie lat temu właś­ci­cielka obiektu Elż­bi­eta Kapias postanow­iła rozpocząć naukę poszanowa­nia przy­rody dla najmłod­szych. I tak dziś po wcześniejszym zgłosze­niu prowadz­imy z prze­wod­nikiem ścieżkę eduka­cyjną dla dzieci, młodzieży, stu­den­tów. Przy­jeżdża­jąc z daleka może­cie Państwo zamówić zbiorowy posiłek w Restau­racji KAPIAS zna­j­du­jącej się na tere­nie Ogrodów lub sko­rzys­tać indy­wid­u­al­nie z lokalu.

Kon­takt