Regulamin zwiedzania Ogrodów

Skró­cona wer­sja regulaminu:

 1. Ogrody Kapias są dostępne dla zwiedza­ją­cych według har­mono­gramu dostęp­nego na stronie inter­ne­towej – www​.kapias​.pl w zakładce Godziny otwar­cia.
 2. Dzieci do lat 13 mogą prze­by­wać na tere­nie Ogrodów Kapias wyłącznie pod opieką rodz­iców lub opiekunów.
 3. Osoby niepełno­let­nie mogą korzys­tać z urządzeń i atrakcji zna­j­du­ją­cych się na tere­nie Ogrodów Kapias tylko za zgodą opiekuna lub rodz­ica i wyłącznie na ich odpowiedzialność.
 4. Wszelkie infor­ma­cje doty­czące porusza­nia się osób niepełnosprawnych po obiek­cie zna­j­dują się na naszej stronie – www​.kapias​.pl w zakładce Osoby niepełnosprawne.
 5. Obow­iązuje bezwzględny zakaz wprowadza­nia na teren Ogrodów Kapias zwierząt za wyjątkiem psów prze­wod­ników i psów asys­tu­ją­cych osób niepełnosprawnych.
 6. Fotografowanie i fil­mowanie – reje­strowanie obrazu na własny, pry­watny i niekomer­cyjny użytek na tere­nie Ogrodów Kapias jest bezpłatne.
 7. Reg­u­lamin doty­czący pro­fesjon­al­nych sesji fotograficznych zna­j­duje się na naszej stronie – www​.kapias​.pl – sesje fotograficzne.
 8. Na tere­nie Ogrodów Kapias należy zwracać szczególną uwagę na znaki ostrze­gaw­cze oraz zachowywać szczególną ostrożność.
 9. Zabro­nione jest otwieranie drzwi i wchodze­nie do pomieszczeń tech­nicznych Ogrodów Kapias.
 10. Zabro­nione jest niszcze­nie roślin i ele­men­tów wyposaże­nia na tere­nie Ogrodów Kapias, w tym zry­wanie kwiatów, frag­men­tów roślin i chodze­nie poza wyz­nac­zonymi ścieżkami.
 11. Zabro­niona jest na tere­nie Ogrodów Kapias jakakol­wiek sprzedaż pro­duk­tów spoży­w­czych lub innego rodzaju.
 12. Zabro­nione jest wjeżdżanie lub wprowadzanie do ogrodu pojazdów, row­erów, row­erków dziecię­cych, riksz, itp., za wyjątkiem wózków inwalidz­kich i dziecięcych.
 13. Obow­iązuje zakaz spoży­wa­nia włas­nych posiłków na tere­nie przy­należnym do Restau­racji Kapias.
 14. Obow­iązuje zakaz wnoszenia na teren ogrodów włas­nych urządzeń do sporządza­nia posiłków, w szczegól­ności grilli.
 15. Należy bezwzględ­nie przestrze­gać uwag, pole­ceń i wskazówek pra­cown­ików Ogrodów Kapias.
 16. W przy­pad­kach rażącego nieprzestrze­ga­nia reg­u­laminu, zwiedza­jący będzie zmus­zony niezwłocznie opuś­cić teren Ogrodów Kapias.
 17. Pełna treść reg­u­laminu zna­j­duje się na naszej stronie – www​.kapias​.pl w zakładce Reg­u­lamin zwiedza­nia ogrodów.
 18. Wejś­cie na teren Ogrodów Kapias jest równoz­naczne z akcep­tacja powyższych zasad.

Zobacz cały reg­u­lamin: Reg­u­lamin zwiedza­nia Ogrodów