Wydarzenia (zajawki artykułów)

Program „Kolory września” 18 – 19.09.2010 - Czytaj całość

Zapraszamy naszych sym­pa­tyków na degus­tację owoców. Będzie je można nabyć u nas. – Duży wybór roślin cebu­lowych – koszy­czek + sadze­nie gratis – Konkurs na rzeźbę lub kom­pozy­cję z dyni – ciekawe nagrody dla uczest­ników – Kaw­iar­nia KAPIAS CAFE zaprasza na spec­jały z dyni i nie tylko – W sobotę i niedzielę – muzyka dla ucha – Wys­tawa prac uczniów Zespołu Szkół i Placówek Spec­jal­nych im. Marii Grze­gorzewskiej w Zaw­ier­ciu. – Sob­ota – zaję­cia dla dzieci od godziny 11-​tej, pod kierunk­iem Pani Marceliny Ścipniok

Program „Kolory września” 18 – 19.09.2010 - Czytaj całość
Wzorowy Ogrodnik

Wzorowy ogrodnik - Czytaj całość

11.09.2010 Zamek Czarto­rys­kich w Gołu­chowie był miejscem spotka­nia osób nomi­nowanych do tytułu Wzorowy Ogrod­nik. Od 4 lat na Tar­gach Ogrod­niczych w Gołu­chowie jest przyz­nawana spec­jalna nagroda dla jed­nego przed­staw­iciela z pię­ciu kat­e­gorii: warzy­wnictwo grun­towe, szkółkarstwo roślin ozdob­nych, sad­own­ictwo, rośliny pod osłon­ami, warzy­wnictwo pod osłonami.

Wzorowy ogrodnik - Czytaj całość
Maja w ogrodzie

Maja w ogrodzie - Czytaj całość

W środę 19.08.2010 odwiedz­iła nas TVN z panią Mają Popielarską. Poz­nal­iśmy wspani­ałą ekipę ludzi, którym nie było ciężko pra­cować cały dzień z kamerą. Wszys­tkim dyry­gowała pani Ania Słom­czyńska. Był to nasz pier­wszy wspólny wys­tęp rodzinny. Dla nas było to wielkie przeży­cie, bo nie jest łatwo mówić do kamery. Całą sytu­ację rozład­owywała pani Maja, przy której zapom­ina się o kamerze. Pani Maja jest osobą ciepłą , o miłej bar­wie głosu i niesamowitej wiedzy.

Maja w ogrodzie - Czytaj całość

Paginacja