Wydarzenia (zajawki artykułów)

Program „Kolory września” 18 – 19.09.2010 - Czytaj całość

Zapraszamy naszych sym­pa­tyków na degus­tację owoców. Będzie je można nabyć u nas. – Duży wybór roślin cebu­lowych – koszy­czek + sadze­nie gratis – Konkurs na rzeźbę lub kom­pozy­cję z dyni – ciekawe nagrody dla uczest­ników – Kaw­iar­nia KAPIAS CAFE zaprasza na spec­jały z dyni i nie tylko – W sobotę i niedzielę – muzyka dla ucha – Wys­tawa prac uczniów Zespołu Szkół i Placówek Spec­jal­nych im. Marii Grze­gorzewskiej w Zaw­ier­ciu. – Sob­ota – zaję­cia dla dzieci od godziny 11-​tej, pod kierunk­iem Pani Marceliny Ścipniok

Program „Kolory września” 18 – 19.09.2010 - Czytaj całość
Wzorowy Ogrodnik

Wzorowy ogrodnik - Czytaj całość

11.09.2010 Zamek Czarto­rys­kich w Gołu­chowie był miejscem spotka­nia osób nomi­nowanych do tytułu Wzorowy Ogrod­nik. Od 4 lat na Tar­gach Ogrod­niczych w Gołu­chowie jest przyz­nawana spec­jalna nagroda dla jed­nego przed­staw­iciela z pię­ciu kat­e­gorii: warzy­wnictwo grun­towe, szkółkarstwo roślin ozdob­nych, sad­own­ictwo, rośliny pod osłon­ami, warzy­wnictwo pod osłonami.

Wzorowy ogrodnik - Czytaj całość
Maja w ogrodzie

Maja w ogrodzie - Czytaj całość

W środę 19.08.2010 odwiedz­iła nas TVN z panią Mają Popielarską. Poz­nal­iśmy wspani­ałą ekipę ludzi, którym nie było ciężko pra­cować cały dzień z kamerą. Wszys­tkim dyry­gowała pani Ania Słom­czyńska. Był to nasz pier­wszy wspólny wys­tęp rodzinny. Dla nas było to wielkie przeży­cie, bo nie jest łatwo mówić do kamery. Całą sytu­ację rozład­owywała pani Maja, przy której zapom­ina się o kamerze. Pani Maja jest osobą ciepłą , o miłej bar­wie głosu i niesamowitej wiedzy.

Maja w ogrodzie - Czytaj całość
Wyróżnienie

Specjalne wyróżnienie - Czytaj całość

W dniu 2 lipca 2010 roku otrzy­mal­iśmy wyróżnie­nie spec­jalne w Finale Wojew­ódzkim 8-​go Ogól­nokra­jowego Konkursu Bez­pieczne Gospo­darstwo Rolne za propagowanie różnorod­nych przed­sięwz­ięć o charak­terze eduka­cyjnym . Nagrodę ode­bral­iśmy na tere­nie naszego gospo­darstwa w dniu 19. lipca z rąk wice­wo­je­w­ody śląskiego Pana Stanisława Dąbrowa.

Specjalne wyróżnienie - Czytaj całość

PORADY – Pnącza - Czytaj całość

Stanowią grupę krzewów ozdob­nych „wspina­ją­cych” się po pod­po­rach przy pomocy, pędów, wąsów czep­nych lub liści. Niek­tóre mogą piąć się nawet po płas­kich ścianach bez dodatkowych pod­pór, przytrzy­mu­jąc się ścian korzeni­ami przy­byszowymi (bluszcz, milin) lub spec­jal­nymi przyl­gami (winobluszcz).

PORADY – Pnącza - Czytaj całość

PORADY – Drzewa i krzewy iglaste - Czytaj całość

Są specy­ficzną grupą roślin, więk­szość z nich to gatunki zimozielone. Jest to ich wielką zaletą, ale jed­nocześnie wpływa na wyma­gania siedliskowe. Gen­er­al­nie lep­iej rosną i zimują przy wysok­iej wilgo­t­ności powi­etrza i osłonie przed wysusza­ją­cymi wia­trami zimowymi. Gatunki i odmi­any znacznie różnią się miedzy sobą, dlat­ego kupu­jąc rośliny trzeba uwzględ­nić lokalne warunki siedliskowe i decy­dować się na takie, które będą je dobrze znosiły. Należy przy tym brać pod uwagę wrażli­wość na mróz i suszę oraz wyma­gania gle­bowe i świ­etlne (tol­er­ancja na zacie­nie­nie lub nasłonecznienie).

PORADY – Drzewa i krzewy iglaste - Czytaj całość

Paginacja