Niezapominajka 2012

8 lat temu

Tegoroczny temat wys­tawy brzmiał: „Pamię­ta­jmy o ogro­dach”. Razem z Ogniskiem Pracy Poza­szkol­nej z Pszczyny i Gmin­nym Ośrod­kiem Kul­tury z Gocza­łkowic – Zdroju Elż­bi­eta Kapias przeprowadz­iła ósmy już konkurs lit­er­acki i plas­ty­czny w Świę­cie Pol­skiej Niezapominajki.

Na konkurs napłynęły 53 wier­sze i 224 prace malarskie. Prace można było oglą­dać na wys­tawie zor­ga­ni­zowanej na tere­nie ogrodu. Ogłosze­nie wyników i wręcze­nie nagród odbyło się 12 maja o godz. 10.00. Nagrodzeni uczniowie oraz nauczy­ciele przy­byli licznie wraz z rodz­i­nami. Serdecznie grat­u­lu­jemy wszys­tkim wyróżnionym osobom.