Odznaka honorowa– „Zasłużony dla Rolnictwa”

8 lat temu

Z wielką radoś­cią dzie­limy się z Państ­wem wyróżnie­niem jakie nas spotkało pod­czas Dożynek Gminno-​Powiatowych w Gocza­łkow­icach– Zdroju. Dostąpil­iśmy zaszczytu otrzy­ma­nia odz­naki hon­orowej „Zasłużony dla Rol­nictwa” przyz­nanej przez Min­is­tra Rol­nictwa i Roz­woju Wsi.

Dzięku­jemy Pani Wójt Gminy Gocza­łkow­ice– Zdrój– Gabrielli Placha,Panu Staroś­cie Powiatu Pszczyńskiego– Pawłowi Sadza, Panu Prze­wod­niczącemu Rady Powiatu Pszczyńskiego– Euge­nius­zowi Pająk za życ­zli­wość, za bardzo ciepłe słowa pod­czas uroczys­tości wręcza­nia odz­naki hon­orowej, a wszys­tkim Państwu za to że Jesteś­cie, za wspar­cie jakie nam dajecie.

Cieszymy się że poprzez Zieleń dzie­limy się z Państ­wem otacza­ją­cym nas światem. Zro­bimy wszys­tko abyś­cie czuli się Państwo u nas „zielono”, radośnie, świeżo, spoko­jnie, abyś­cie mogli zacz­erp­nąć sił do codzi­en­nego życia.