Złoty Laur

9 lat temu

W czwartek 27 wrześ­nia w Sali Lus­trzanej Muzeum Zamkowego w Pszczynie odbyła się uroczysta gala wręczenia Zło­tych Lau­rów Prze­wod­niczącego Rady i Starosty Pszczyńskiego dla Najlep­szego Przed­siębiorcy Powiatu Pszczyńskiego w 2011 roku.

Czu­jemy się zaszczyceni otrzy­mu­jąc Laur Spec­jalny w kat­e­gorii Rolnictwo.

Nagroda ta jest dla nas ogrom­nym wyróżnie­niem moty­wu­ją­cym nas do dal­szego dzi­ała­nia. Uroczysta gala zakońc­zona cud­ownym kon­certem Grze­gorza Tur­naua była dla nas wzrusza­ją­cym przeży­ciem. Dzięku­jemy Prze­wod­niczącemu Rady – Euge­nius­zowi Pająkowi, Staroś­cie Pszczyńskiemu – Pawłowi Sadza, oraz wszys­tkim członkom Kapituły Konkursu za przyz­nanie Złotego Lauru naszemu Gospodarstwu.